#1:หิมะกับชนพื้นเมือง

ในเขตพื้นที่ภูเขาของจังหวัดอาคิตะ ยังคงมีกลุ่มคนที่เรียกว่า “มาทางิ (Matagi)” ผู้คนเหล่านี้มีความชํานาญในการจับสัตว์ใหญ่ เช่น หมี เป็นต้น และดํารงชีวิตด้วยการล่...

#1 雪 × 原住民

在秋田縣的山區裡存在被稱為“Matagi”的一群人,他們以獵捕熊類等大型野獸為業。“Matagi”存在於日本的幾個特有地區,而其中又以秋田 縣的數量為最多。“Matagi”擅長於集團捕獵,善於利用晚秋到早春的期間潛入山裡,駐守於簡樸的小木屋並依靠捕捉熊與鹿等動物為生。 雖然”Matagi“的村落深受各個時代所帶來的影響...