#5:หิมะกบั การตกปลา

Pocket

จังหวัดอาคิตะมีอาณาเขตติดกับทะเลญี่ปุ่น เป็นพื้นที่ที่นิยมการตกปลามากที่สุดแห่งหนึ่ง และยังสามารถตกปลา รวมทั้งรับประทานปลาหลากหลาย สายพันธุ์ได้แม้จะเป็นช่วงฤดูหนาว หนึ่งในนั้นคือ “ปลาวากะซาก”ิ ปลาทเี่ ปรียบเสมือนตัวแทนแห่งฤดูหนาวของอาคิตะ อันเป็นทนี่ ิยมมาตั้งแต่ สมัยก่อน วิธีตกวากะซากินั้นมีความเปน็ เอกลักษณ์ โดยจะต้องไปยงั ทะเลสาบที่แข็งตัวเป็นนา้ํ แข็ง แล้วใช้เครื่องมือเฉพาะเจาะแผ่นน้ําแข็งให้ เป็นรูวงกลมขนาดพอดี จากนั้นจึงจะหย่อนเชือกลงไปเพื่อตกปลาวากะซากิขึ้นมา ในปัจจุบันการตกปลาวากะซากินับเป็นกิจกรรมฤดูหนาวที่ได้ รับความนิยมจากทั้งผู้ที่ชื่นชอบการตกปลาและในหมู่นักท่องเที่ยว สําหรับโปรแกรมทัวร์นี้ แน่นอนว่าท่านจะได้ลองตกปลาวากะซากิด้วยตนเอง นอกจากนี้ท่านจะได้ลิ้มลองมื้อค่ําจากปลาวากะซากิที่ท่านตกได้ที่ปรุงโดยพ่อครัวผู้ชํานาญ ถือเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ อื่น

 

“หมิ ะกับการตกปลา” ตารางทัวร์ 2 วนั 1 คนื

 


ราคาเริ่มต้น: 30,000 เยน
ค่าบริการนี้รวม
・ค่าใช้จ่ายในการตกปลาวากะซากิ
・ค่าเช่าอุปกรณ์ตกปลา
・ค่าใช้บริการออนเซ็น
・ค่าอาหารเช้า・เย็น
・ค่าที่พัก
・ค่าเดินทาง (แท็กซี่เช่าเหมาคัน)

【ทางเลือกอื่น ๆ】
・เยี่ยมชมโรงหมักสาเก (อาคิตะชุรุอิเซย์โซ)
เยี่ยมชมกระบวนการหมักสาเกแบบดั้งเดิมที่ชาวอาคิตะภาคภูมิใจ ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง 30 นาที ค่าใช้จ่าย: เปลี่ยนแปลงตามจํานวนคน
・ทําเครื่องเขินญี่ปุ่น (Urushikougei) (ชิตสึเกอิโคโบ ไซโต)้
ทดลองทําตะเกียบโดยใช้ศิลปะจากการทําเครื่องเขินญี่ปุ่น ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง 30 นาที ค่าใช้จ่าย: เปลี่ยนแปลงตามจํานวนคน
・ภาพพิมพ์ลายหลากสีสัน (พิพิธภณั ฑ์อาคะเร็นกะ)
สร้างสรรค์ภาพพิมพ์ลายหลากสีจากตัวปั๊มทั้ง 4 แบบ ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย: เปลี่ยนแปลงตามจํานวนคน
・สัมผัสงานหัตถกรรมเครื่องแก้ว
ทดลองทําเครื่องแก้วโดยกรรมวิธีที่เรียกว่า Kiln Work ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง 30 นาที ค่าใช้จ่าย: เปลี่ยนแปลงตามจํานวนคน
・สัมผัสการทําตุ๊กตาพื้นบ้าน
ลงสี “ตุ๊กตายาบะเสะ” ตุ๊กตาพื้นบ้านของอาคิตะ ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย: เปลี่ยนแปลงตามจํานวนคน

 

แผนงาน: Travel Design Co., Ltd.
จดั จําหน่าย: Akita Cosmo Travel Co., Ltd.

Pocket