#4:หิมะกับชีวิตชนบท

Pocket

“อุโกะมาจ”ิ เขตชุมชนที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดอาคิตะแห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่มีหิมะตกมากที่สุดในจังหวัด ทิวทัศน์ ของบ้านเรือนที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวโพลนที่สวยงามราวกับภาพวาด ทําให้ผู้คนในอุโกะมาจิต้องใช้ชีวิตข้าม ผ่านฤดูหนาวท่ามกลางหิมะที่ทับถมกันหนาแน่น ก่อให้เกิดภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ หาก ท่านอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของเมืองที่ได้ชื่อว่าหิมะตกหนักที่สุด พร้อมกับสัมผัสวิถีชีวิตประจําวันของชาวเมือง ท้องถิ่นที่ไม่อาจหาได้จากที่อื่น อุโกะมาจิแห่งนี้สามารถมอบให้ท่านได!้

“หิมะกับชีวิตชนบท” ตารางทัวร์ 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น: 35,000 เยน
ค่าบริการนี้รวม
・ค่าอาหารกลางวัน
・ค่าใช้จ่ายในการสร้างคามาคุระ
・ค่าอาหารเช้า
・เย็น
・ค่าที่พัก
・ค่าบริการเส้นทางเดินหิมะ
・ค่าใช้จ่ายในการฝึกตน (นั่งสมาธิ พระสูตร อาหารเจ )
・ค่าบริการชุดกิโมโน
・ค่าเดินทาง (แท็กซี่เช่าเหมาคัน)

【ทางเลือกอื่น ๆ】
・ทําผ้าย้อมคราม (ร้านชิบาตะอิโตะ)
ทดลองทําผ้าย้อมครามที่สืบทอดกันมาแตโ่ บราณ ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย: เปลี่ยนแปลงตามจํานวนคน
・ทํารองเท้าเดินหิมะ “คันจิก”ิ
สมั ผัสการทํารองเท้า “คันจิก”ิ และให้ท่านได้ใชเ้ ดินเล่นบนหิมะจริง ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง 30 นาที ค่าใช้จ่าย: เปลี่ยนแปลงตามจํานวนคน
・ทดลองตําโมจิ
สัมผัสการตําแป้งโมจิที่ทําจากข้าวของอาคติ ะ ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย: เปลี่ยนแปลงตามจํานวนคน
・ชมการแสดงบงโอโดริ (คฤหาสน์เก่าฮาเสะยามะ)
รับชมการแสดง“นิชิโมไนบงโอโดร”ิ ประเพณีอันเก่าแก่แห่งอุโกะมาจิ ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง 30 นาที ค่าใช้จ่าย: เปลี่ยนแปลงตามจํานวนคน
・ทดลองทําโซบะ (คายะบุกิซันโซ คาคุซัง)
ทดลองทําเส้นโซบะญี่ปุ่นกับผู้เชี่ยวชาญ ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง 30 นาที ค่าใช้จ่าย: เปลี่ยนแปลงตามจํานวนคน

แผนงาน: Travel Design Co., Ltd.
จดั จําหน่าย: Akita Cosmo Travel Co., Ltd.

Pocket