#2:หิมะกับซามูไร

Pocket

ในฤดูหนาว อาคิตะจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ ภาพทิวทัศน์ที่ถูกรายล้อมไปด้วยหิมะสุดลูกหูลูกตานั้นสร้างความประทับใจให้กับทั้งนัก ท่องเที่ยวและผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ ทัศนียภาพงดงามอันเงียบสงบที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะนั้นยากจะหาสิ่งใดมาแทน หมู่บ้านซามูไร แห่ง “คาคุโนะดาเตะ” ที่มีประวัตศิ าสตร์อันน่าภาคภูมิใจยาวนานกว่า 400 ปีก็เช่นกัน ในอดีตที่การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ช่วงฤดู หนาวยากลําบากกว่าปัจจุบัน เหล่าซามูไรในยุคก่อนข้ามผ่านคืนวันอันหนาวเหน็บในฤดูหนาวได้อย่างไร ขอเชิญท่านค้นหาคําตอบ และสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตในฤดูหนาวแบบซามูไรในสมัยก่อนด้วยตัวท่านเอง

“หิมะกับซามูไร” ตารางทัวร์ 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น: 40,000 เยน
ค่าบริการนี้รวม
・ค่าบริการชุดกิโมโน
・ค่าผู้นําชมหมู่บ้านซามูไร
・ค่าอาหารกลางวัน
・ค่าใช้จ่ายในการทํา “คาบะไซก”ุ
・ค่าอาหารเช้า
・เย็น
・ค่าที่พัก
・ค่าที่พัก
・ค่าเยี่ยมชมโรงหมักสาเก
・ค่าเดินทาง (รถบัสหรือแท็กซ)ี่

【ทางเลือกอื่น ๆ】
・สัมผัสการทํางานหัตถกรรม “อิตายะ” (บ้านมัตสึโมโตะ) ร้างชิ้นงานฝีมือ จากลําต้นของต้น “อิตายะคาเอเดะ”。
ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย: เปลี่ยนแปลงตามจํานวนคน
・เยี่ยมชมรอบหมู่บ้านนิวโตออนเซ็น
เยี่ยมชมบ่อน้ําพุร้อนทั้ง 7 ในหมู่บ้านนิวโตออนเซ็น ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง 30 นาที ค่าใช้จ่าย: เปลี่ยนแปลงตามจํานวนคน
・ทําเครื่องปั้นดินเผา (ชินรินโคเกคัง)
สร้างสรรค์งานเครื่องปั้นดินเผา ถ้วยชา จาน แก้วด้วยตนเอง ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง 30 นาที ค่าใช้จ่าย: เปลี่ยนแปลงตามจํานวนคน

แผนงาน: Travel Design Co., Ltd.
จดั จําหน่าย: Akita Cosmo Travel Co., Ltd.

Pocket