#1:หิมะกับชนพื้นเมือง

Pocket

ในเขตพื้นที่ภูเขาของจังหวัดอาคิตะ ยังคงมีกลุ่มคนที่เรียกว่า “มาทางิ (Matagi)” ผู้คนเหล่านี้มีความชํานาญในการจับสัตว์ใหญ่ เช่น หมี เป็นต้น และดํารงชีวิตด้วยการล่าสัตว์ ถึงแม้ว่าชาว “มาทาง”ิ จะอยู่ในหลายเขตพื้นที่ในประเทศที่ญี่ปุ่น แต่ว่ากันว่าในจังหวัดอาคิ ตะนั้นมีหมู่บ้านของชาว “มาทาง”ิ มากเป็นพิเศษ ชาว “มาทาง”ิ นั้นมีความชํานาญในการล่าสัตว์เป็นกลุ่ม ตั้งแต่ช่วงปลายฤดูใบไม้ ร่วงจนถึงช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ เหล่า “มาทาง”ิ จะขึ้นเขา จัดเตรียมฐานที่ตั้งกระท่อมล่าสัตว์อย่างง่ายไว้ค้างแรม เพื่อจับสัตว์ใหญ่ จําพวกหมี หรือเลียงผา แม้ว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปและอิทธิพลจากภายนอกที่หลั่งไหลเข้ามาจนกลายเป็นหมู่บ้านของชาวมาทางิ อย่างในปัจจุบัน ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของเหล่าชาวเขายังคงฝังรากลึกในภูเขาที่รายล้อมไปด้วยหมู่ไม้บีช และยังคงพร้อมให้ท่าน ได้มาลองสัมผัสวิถีชีวิตของชาว “มาทาง”ิ ด้วยตัวท่านเอง

“หิมะกับชนพื้นเมือง” ตารางทัวร์ 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น: 40,000 เยน
ค่าบริการนี้รวม
・ค่าตั๋วรถไฟ (ไป–กลับ)
・ค่าเข้าชมโรงตีเหล็ก
・ค่าใช้จ่ายในการสัมผัสชีวิตชาวมาทางิ (การทํารองเท้าคันจิกิ เป็นต้น)
・ค่าใช้จ่ายในการทําหม้อไฟคิริทัมโปะ
・ค่าอาหารเช้า
・เย็น
・ค่าที่พัก
・ค่าใช้จ่ายในการเดินภูเขาหิมะ (ค่าผู้นําทาง)
・ค่าอาหารกลางวันที่ภูเขาหิมะ
・ค่าเข้าบ่อน้ําพุร้อน

【ทางเลือกอื่น ๆ】
・ทดลองตําโมจิ
สัมผัสการตําแป้งโมจิที่ทําจากข้าวของอาคิตะ ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย: เปลี่ยนแปลงตามจํานวนคน
・ทดลองทําบัตเตอร์โมจิ
ทดลองทําขนมที่ชาวมาทางินิยมรับประทานในชีวิตประจําวัน ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย: เปลี่ยนแปลงตามจํานวนคน
・ชมการแสดงกลองญี่ปุ่น
รับชมการแสดงกลองญี่ปุ่นโบราณของชาวมาทางิ ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย: เปลี่ยนแปลงตามจํานวนคน
・สัมผัสประสบการณ์การกวาดหิมะ
สัมผัสการกวาดหิมะ หนึ่งในกิจวัตรยามเช้าช่วงฤดูหนาวของชา วอาคิตะ ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย: เปลี่ยนแปลงตามจํานวนคน
・เรื่องเล่าของชาวมาทางิ (ล่ามภาษาอังกฤษ)
เข้าฟังบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวมาทางิจากผู้เชี่ยวชาญ ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่าย: เปลี่ยนแปลงตามจํานวนคน

แผนงาน: Travel Design Co., Ltd.
จดั จําหน่าย: Akita Cosmo Travel Co., Ltd.

Pocket