สนุกไปกับงานเทศกาลฤดูหนาวที่อาคิตะ

Pocket

เทศกาลนามาฮาเกะเซโดะ

สัมผัสความน่าเกรงขามของนามาฮาเกะอย่างใกล้ชิด
หนึ่งใน 5 เทศกาลหิมะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งมิจิโนะคุ “นา มาฮาเกะเซโดะมัตสึร”ิ เป็นเทศกาลที่จัดโดย ศาล เจ้าชินซังแห่งคิตะอุระ เมืองโอกะ จังหวัดอาคิตะ โดยจัดขึ้นทุกปีในวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ที่สองของ เดือนกุมภาพันธ์ เหล่านามาฮาเกะที่ร่ายรําไปกับกอง ไฟศักดิ์สิทธิ์ที่ลุกโชดช่วงไปทั่วอาณาบริเวณศาลเจ้าชิน ซัง สร้างความน่าเกรงขามและดึงดูดใจให้แก่ผู้ที่ พบเห็น

Date วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นเวลา 3 วันติดกัน
Area เมืองโอกะ จงั หวัดอาคิตะ
Access 1 สถานีอาคิตะ ⇔ 2 สถานีโอกะ (JR Oga Line) ⇔ 3 สถานที่จัดงาน (รถบัส)【ขาไป】
1ออก15:26→2ถึง16:26 2ออก16:35 →3ถึง17:15
1ออก16:42→2ถึง17:39 2ออก17:50→3ถึง18:30 【ขากลับ】
3ช่วงเวลาเดินรถ 20:10-20:50
2ออก21:37→1ถึง22:33/td>

เทศกาลฮิบรุ ิ คามาคุระ

การรา่ ยรําอันงดงามของวงแหวนไฟทา่ มกลางหมิ ะ
เทศกาลแห่งการรา่ ยราํ ของวงแหวนไฟสอ่ งแสงทา่ มกลาง หมิะทีส่วยงามราวกับความฝนัเทศกาลจะเรมิ่ข้นึตงั้แตช่ว่ง เย็นของวันท่ี 14 กมุ ภาพันธ์ แตใ่ นปัจจบุ ันในวันท่ี 13 ก็ สามารถชมการแสดงไดเ้ ช่นกนั โดยเจ้าภาพจะเป็นผู้ เริม่ และตอ่ ดว้ ยการแสดงของแตล่ ะเมือง โดยจะนํา กระสอบฟางถา่ นมามัดดว้ ยเชือกยาวประมาณ 1 เมตร หลงั จากนนั้ จะจดุ ไฟทีถ่ ่าน จบั ปลายเชอื กแล้วเหวี่ยงไปรอบ ๆ ตวั เกดิ เปน็ วงแหวนไฟสอ่ งแสงสวยงาม ถอื เป็น เทศกาลทีจ่ ัดขึน้ ในวันปีใหม่ตามปฏทิ ินโบราณ เพอื่ ให้ไฟศกั สทิ ธ์ิชว่ ยปดั เป่าส่งิ ช่วั ร้าย ขอพรให้นาข้าวอุดมสมบรู ณ์ ครอบครัวสุขภาพแขง็ แรง ปราศจากภัยอนั ตราย อย่อู ยา่ ง รม่ เย็นไปตลอดปี

Date วันที่ 13, 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี
Area เมืองเซมโบคุ จังหวัดอาคิตะ
Access ริมแม่น้ําใกล้กับหมู่บ้านซามูไร (เดิน 15 นาทีจาก สถานี JR คาคุโนะดาเตะ・เดิน 5 นาทีจาก
หมู่บ้านซามูไร)

เทศกาลชักเย่อใหญ่แห่งคาริวาโนะ

การขอพรจากเทพประจาํเมอืงทสี่บืทอดมานานกว่าห้าร้อยปี
เทศกาลพ้นืบา้นทนี่ําเชือกขนาดยกัษท์มี่คีวามหนา 2.2 ม. มาแขง่ ชักเย่อทมี่ผีูเ้ขา้รว่มกวา่หลายพันคน โดยจะแบง่เมอืงออกเป็นสองฝัง่ คอื อวุะมาจิ(เมอืงฝา่ยบน)และชติะมาจิ(เมอืงฝ่ายล่าง)เชือก ท่ใี ชใ้ นการเลน่ มสี องประเภท เชอื กทงั้ สองมคี วามยาวอยูท่ ี่ 64 และ 50 ม. โดยแต่ละเสน้ หนกั ถงึ 10 ตัน นบั เปน็ เชอื กท่ใี ชใ้ นการเล่น ชกัเย่อทีย่าวทสี่ดุในญีป่่นุการละเล่นนมี้ปีระวตัิยาวนานกวา่500ปี นับแตส่ มยั มโุ รมาจิ ว่ากนั วา่ หากเมอื งฝา่ ยบนชนะราคาข้าวจะขนึ้ หากเมอื งฝ่ายลา่ งชนะผลผลติ จะอดุ มสมบรู ณ์ และเทศกาลนีย้ ังถูกยก ใหเ้ป็นมรดกภมูปิัญญาทางวัฒนธรรมแห่งประเทศญีป่นุ่ในวนัท่ี21 มกราคม ปีโชวะที่ 59

Date วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี
Area เมืองไดเซ็น จังหวัดอาคิตะ
Access จัดเป็นทัวร์เสริม ※เมื่อมีการจองล่วงหน้า (เดิน ทางจากสถานี JR โอมาการิ หรือคาคุโนะดา เตะ / รถบัสหรือแท็กซี่ )

เทศกาลหิมะแห่งโยโกเตะ

สญั ลกั ษณ์แหง่ ฤดหู นาวของอาคติ ะ
เทศกาล “คามาคุระ” เปน็ เทศกาลประเพณปี ระจาํ ฤดูหนาวแห่งมจิ ิ โนคทุ ีส่ ืบทอดมายาวนานกวา่ 450 ปี ถอื เปน็ วฒั นธรรมดงั้ เดิมที่ ถา่ ยทอดแนวคิดและวิถชี ีวติ ของชาวเมืองโยโกเตะและเป็นที่รูจ้ ักกัน ทวั่ ประเทศ โดยจะจัดขึน้ ระหวา่ งวันท่ี 15-16 กมุ ภาพันธข์ องทกุ ปี ซึง่ ตรงกบั วันข้นึ ปีใหมต่ ามปฏทิ ินโบราณ กลา่ วกนั วา่ รปู แบบของ เทศกาลในปจั จบุ ันเกดิ จากการหลอมรวมระหวา่ งเทศกาลไฟ ณ วัน ข้นึ ปใี หมโ่ บราณ (ซางโิ จ) กบั ประเพณีขอพรจากเทพเจา้ แห่งสายน้าํ “คามาครุ ะ” มเี ส้นผา่ นศูนยก์ ลาง 3.5 เมตร และสงู 3 เมตร ดา้นหนา้มหี้งิบชูาสําหรบัขอพระจากเทพเจา้แห่งสายนา้ํเดก็ๆ สามารถเข้าไปด้านใน ด่มื สาเกหวานหรือรับประทานโมจิ พร้อมรอ ตอ้ นรบั ผู้มาเยือน “คามาคุระ”

Date วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ ของทุกป
Area เมืองโยโกเตะ จังหวัดอาคิตะ
Access จัดเป็นทัวร์เสริม ※เมื่อมีการจองล่วงหน้า (เดิน ทางจากสถานี JR โอมาการิ หรือคาคุโนะดา เตะ / รถบัสหรือแท็กซี่ )

เทศกาลอินุกโกะ

Snow-made Shrines and Dogs Sculptures
อินุกโกะมัตสึริ (เทศกาลสุนัขหิมะ) เป็นประเพณีพื้น บ้านที่สืบทอดกันมานานกว่า 400 ปีตั้งแต่สมัยยุคเก็นนะ ภายในงานจะใช้หิมะสร้างศาลเจ้าและสุนัขขึ้นมาไว้คู่ กัน เมื่อตกกลางคืนจะจุดเทียนไขวางไว้ในศาลเจ้า ก่อให้เกิดภาพบรรยากาศที่งดงามราวกับภาพวาด

Date วันเสาร์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์และวันถัดไป
Area เมืองยุซาวะ จังหวัดอาคิตะ
Access จัดเป็นทัวร์เสริม ※เมื่อมีการจองล่วงหน้า (เดิน ทางจากสถานี JR โอมาการิ หรือคาคุโนะดา เตะ / รถบัสหรือแท็กซี่ )

Pocket